VISITA LOS PUNTOS JEFF


1. WSTĘP

Świadczenie usług przez stronę internetową www.wearejeff.com, własności MR JEFF LABS sp. z.o.o. (zwana dalej usługodawcą), podlega następującym zasadom i warunkom. Akceptacja tego dokumentu oznacza, że użytkownik przeczytał i zrozumiał jego treść; posiada wystarczającą zdolność do zawierania umów i przyjęcia wszystkich obowiązków określonych w tym dokumencie.

Niniejsze warunki będą miały zastosowanie do umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.wearejeff.com, której właścicielem jest MR JEFF LABS sp.z.o.o. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków, bez wpływu na usługi lub promocje, które zostały świadczone przed dokonaniem zmiany. Obowiązkiem użytkownika jest regularne zapoznawanie się z warunkami obowiązującymi na stronie internetowej.

Dostawcą usług zamawianych przez użytkownika jest MR JEFF LABS. sp. z.o.o. (zwany dalej Jeff), firma posługująca się numerem identyfikacji podatkowej B98752231, z siedzibą przy ulicy Cronista Carreres nr 13, lokal 2, 46003, w Walencji.

Użytkownik zarejestrowany na stronie internetowej za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, do których ma pełne uprawnienia, jest odpowiedzialny za dokładność danych osobowych dostarczonych usługodawcy.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Celem niniejszej umowy, po jej akceptacji, jest uregulowanie stosunku prawnego między usługodawcą a użytkownikiem w trakcie procesu świadczenia usług online. Stosunek umowny polega na dostarczeniu określonego produktu lub usługi w zamian za określoną cenę. Ceny produktów i usług można skonsultować na stronie internetowej.

3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W przypadku dostępu do usług oferowanych przez dostawcę, użytkownik tworzy konto użytkownika, a jego dane są mu przesyłane na adres e-mail, który został użyty do złożenia zamówienia. W tym celu użytkownik musi dobrowolnie podać wymagane dane osobowe.

Użytkownik zobowiązuje się w ten sposób do ostrożnego korzystania z wygenerowanych danych tj. nazwy użytkownika i hasła oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim, jak również do powiadomienia dostawcy o ich utracie, kradzieży lub ewentualnym dostępie nieupoważnionej osoby trzeciej w celu natychmiastowego zablokowania konta. Informuje się, że zgodnie z wymogami art. 27 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym procedura zawierania umów jest następująca:

Żądanie usługi z odbiorem i dostawą do domu ma miejsce bezpośrednio przez Internet i aplikację i odbywa się przy pomocy wprowadzania danych tj. pełnego adresu, logując się przez Facebooka, Gmaila lub e-maila, wybierając usługę, adres, dzień i godzinę odbioru i dostawy. Kierowcy Jeff przyjadą pod wskazany przez klienta adres, aby odebrać jego ubrania w wybranym przez niego terminie.

Przy składaniu zamówienia zostanie wskazany rodzaj usługi, która ma być świadczona. W przypadku, gdy Jeff wniesie jakiekolwiek istotne zastrzeżenia co do stanu lub warunków dostawy odzieży, skontaktuje się z klientem w celu zezwolenia na jej pranie. Klient może także zgłosić usługodawcy wszystkie stosowne uwagi na temat pielęgnacji jego odzieży lub odbioru i dostawy.

Klient płaci z góry używając swoich danych bankowych za pomocą karty kredytowej lub serwisu Paypal na stronie internetowej lub aplikacji. Płatności można dokonywać kartą Visa lub Mastercard. Aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu, dane karty są szyfrowane. Płacąc, użytkownik potwierdza, że karta kredytowa jest jego własnością. Karty kredytowe podlegają kontroli i autoryzacji przez jednostkę wydającą. Jeżeli podmiot wydający nie autoryzuje płatności, Mr Jeff nie ponosi odpowiedzialności i nie formalizuje usługi.

W przypadku otrzymania niedopranej odzieży, klient może poprosić o jej ponowne wypranie wysyłając e-mail na adres info@mrjeffapp.com. Zostanie to odnotowane na dowodzie wpłaty. Maksymalny czas oczekiwania na ponowne pranie wynosi 48 godzin, licząc od momentu dostarczenia odzieży pod wskazany adres.

Subskrypcja nie ma żadnego obowiązującego okresu trwania. Czas na rezygnację z subskrypcji to 3 dni przed chwilą zakończenia subskrypcji (subskrypcja trwa 4 tygodnie tj. 28 dni). Rezygnacja z subskrypcji odbywa się przez aplikację lub drogą mailową: info@mrjeffapp.com. Anulacja nie zostanie potwierdzona, dopóki klient nie otrzyma odpowiedniej wiadomości e-mail.

Jeśli klient chce zmienić godzinę lub datę odbioru lub dostawy, może to zrobić do 6 godzin przed zaplanowanym świadczeniem usługi. Zmiany dokonane z mniej niż 6 godzinnym wyprzedzeniem będą obciążone opłatą, na przykład w przypadku nieobecności klienta przy dostawie odzieży.

W każdym przypadku zespół Jeff informuje klienta drogą elektroniczną o wszystkich informacjach, datach i terminach odbioru i dostawy, jak również o ustalonych adresach.

Zamówienie nie jest kompletne, dopóki nie zostanie potwierdzone drogą mailową przez Mr Jeff.

4. DOSTAWA UBRAŃ

Odzież zostanie dostarczona pod wskazany przez klienta adres. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że dostawa produktu lub usługi nie nastąpi w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych lub niekompletnych danych lub jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od nas, takich jak np. nieobecność odbiorcy. Bez względu na powyższe, dostawca musi podjąć niezbędne środki, aby dostawa mogła zostać zrealizowana w uzgodnionym terminie, a jeśli nie, to jak najszybciej, w sposób zadowalający zarówno nadawcę jak i odbiorcę tak, aby nie można było obciążyć odpowiedzialnością usługodawcy.

5. CENY

Podane ceny zawierają VAT i inne obowiązujące podatki oraz będą wyrażone w złotówkach. Ponadto ceny obejmują obsługę, pakowanie, ubezpieczenie przesyłek oraz wszelkie inne usługi dodatkowe i dodatki do zamówionej usługi. Obowiązujące ceny są opublikowane na stronie internetowej i w aplikacji oraz są stosowane automatycznie w ostatnim etapie procesu zawierania umowy.

Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wszelkich płatnościach dokonanych na rzecz usługodawcy.

Jeśli klient życzy sobie otrzymać fakturę, może o nią poprosić pisząc na facturas@mrjeffapp.com i zawierając info@mrjeffapp.com w kopii, podając imię i nazwisko zarejestrowanego użytkownika. W celu uzyskania informacji na temat usług oferowanych przez Jeff, użytkownik będzie miał do dyspozycji kontakt pod adresem e-mail info@mrjeffapp.com.

6. REKLAMACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

W każdym przypadku maksymalny okres dla roszczeń wynosi 48 dni liczonych od momentu dostarczania ubrań pod wskazany adres i zakończenia usługi pralniczej.

Roszczenia klientów na podstawie wniosków o odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie odzieży podlegającej usługom, można rozwiązać za pomocą ubezpieczenia Jeff.

Pralnia chemiczna ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika w przypadku utraty, uszkodzenia lub nieodwracalnego pogorszenia stanu odzieży, wynikającego z niewłaściwego obchodzenia się z nią. Kontrole przeprowadza się przy użyciu wiarygodnej wewnętrznej metody opartej na monitoringu wideo i etykietowaniu elektronicznym. W takim przypadku kwota za naprawę odzieży zostanie również pokryta przez Jeff.

W takich przypadkach pralnia chemiczna rekompensuje użytkownikowi wartość odzieży zgodnie z dowodem zakupu, potrącając następujące kwoty jako wartości maksymalne z tytułu zużycia, odnoszące się do daty wystawienia paragonu.

Mniej niż rok → 20% wartości na paragonie

Od jednego roku i jednego dnia do dwóch lat → 40% wartości na paragonie

Od dwóch lat i jednego dnia do trzech lat → 70% wartości na paragonie

Ponad trzy lata i mniej niż pięć → 75% wartości na paragonie

Po rozpoczęciu procesu reklamacji klient ma 10 dni roboczych na przesłanie całej dokumentacji, którą uważa za niezbędną i która ułatwi proces oceny jego odzieży, aby zaoferować mu rekompensatę jak najbardziej zbliżoną do aktualnej wartości odzieży.

W przypadku braku dowodu zakupu, odszkodowanie będzie równe kwocie wyceny uzgodnionej między Jeff a klientem. Odzież objęta rekompensatą pozostanie do dyspozycji Jeff.

Ubrania designerskie czy haute couture będą podlegały wycenie eksperckiej. W przypadku złego obchodzenia się z odzieżą, pralnia chemiczna poniesie koszta związane z rekompensatą.

Po ustaleniu kwoty odszkodowania, klient otrzyma dokument potwierdzający. Klient będzie mógł zaakceptować lub odrzucić tę kwotę w ciągu 15 dni, następnie Jeff będzie mógł zrealizować płatność.

7. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać strony internetowej, na przykład celowo narażając ją na wirusy, konie trojańskie lub jakiekolwiek inne programy lub szkodliwe oprogramowanie dla systemu, lub próbując uzyskać nieautoryzowany dostęp do serwera, sprzętu, urządzeń i baz danych Jeff. Nieprzestrzeganie tego warunku może prowadzić do uznania tego za przestępstwo określone w obowiązujących przepisach.

8. OCHRONA DANYCH

Dane dostarczone przez klienta są chronione zgodnie z naszą polityką prywatności opublikowaną na https://wearejeff.com/info/pl/politica-de-privacidad/ .

 9. WYSYŁANIE PROMOCJI I OFERT

Podczas procesu rejestracji zgadzasz się na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail z www.wearejeff.com. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, klikając link w stopce jakiejkolwiek promocyjnej wiadomości.

Podobnie podczas procesu rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości i połączeń telefonicznych w celach marketingowych. Zawsze ma prawo do wycofania tej zgody wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@mrjeffapp.com, wyrażając chęć zaprzestania otrzymywania tych połączeń i wiadomości od naszego zespołu marketingowego.

Jest to zgodne z ustawą o ochronie konsumentów oraz z umową ustanawiającą zasady działania i funkcjonowania publicznego rejestru konsumentów.

10. WIADOMOŚCI OD UŻYTKOWNIKA

Wszelkie informacje wysyłane przez stronę internetową www.wearejeff.com, w tym, ale nie wyłącznie, pytania, krytyka, komentarze, sugestie, staną się naszą własnością i nie zostaną zwrócone użytkownikowi, chyba że na mocy nakazu sądowego. Podczas przesyłania komentarzy lub uwag, użytkownik udziela nam również prawa do używania nazwy, którą wysyła w ramach komentarza lub jakiejkolwiek innej wysłanej treści. Warto dodać, że użytkownikowi nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, to znaczy udawać kogoś, kim nie jest.

Dane przesyłane przez subskrybentów do www.wearejeff.com będą również naszą własnością i nie zostaną im zwrócone, chyba że zostanie wydany taki nakaz sądowy. Dane przesłane do www.wearejeff.com w celu rejestracji różnych kont w celu korzystania z promocji dla nowych subskrybentów zostaną natychmiast anulowane i odrzucone. Wszelkie próby uzyskania zysków z promocji zostaną anulowane, a subskrybent próbujący uzyskać dostęp do promocji może zostać usunięty, a tym samym wszelkie zamówienia złożone, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony — anulowane.

11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

W celu interpretacji i egzekwowania niniejszych warunków strony poddają się jurysdykcji sądów hiszpańskich, wyraźnie zrzekając się wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą im odpowiadać ze względu na ich obecne lub przyszłe adresy.

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu lub są interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim w sposób, który nie został wyraźnie ustalony. Dostawca i użytkownik wyrażają zgodę na zgłaszanie wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z dostarczeniem produktów lub usług objętych niniejszymi warunkami, do odpowiednich sądów i trybunałów.

Zasady i warunki

Zasady i warunki korzystania z usług subskrypcyjnych Jeff

Plan Lite obejmuje 4 małe torby na pranie o pojemności 4-5 kg i trwa przez 4 tygodnie. Usługę można zamówić przez Internet, aplikację lub bezpośrednio w punkcie Jeff.

Plan Max zawiera 4 duże torby na pranie o pojemności 8-10kg i trwa przez 4 tygodnie. Usługę można zamówić przez Internet, aplikację lub bezpośrednio w punkcie Jeff.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych planów z usługami prasowania.

Prasowanie to plan, który obejmuje prasowanie 24 ubrań i trwa 4 tygodnie. Usługę można zamówić przez Internet, aplikację lub bezpośrednio w punkcie Jeff.

Plan Pranie i prasowanie obejmuje pranie i prasowanie 24 ubrań i trwa 4 tygodnie. Usługę można zamówić przez Internet, aplikację lub bezpośrednio w punkcie Jeff.

Plany subskrypcyjne nie obejmują usługi czyszczenia na sucho takich artykułów jak suknie, swetry, dywany, zasłony, kurtki skórzane, kołdry itp. Zajmujemy się czyszczeniem tych artykułów, ale pobieramy dodatkową opłatę za usługę. Usługa obejmuje pranie prześcieradeł i ręczników.

Subskrypcja Jeff trwa 4 tygodnie (28 dni). Jeff nie dokonuje zwrotów, jeśli bieżący miesiąc jest już w toku. Jeśli klient chce zakończyć bieżący miesiąc, ale zrezygnować z usługi na następny, musi powiadomić o tym z 3-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcyjnego.

NUESTROS CENTROS

SUSCRIPCIÓN

NUESTROS CENTROS

LAVANDERÍA

TINTORERÍA

SUSCRIPCIÓN

PRENSA

@2018 Mr Jeff

CONTACTOPREGUNTAS FRECUENTESTRABAJA CON NOSOTROSPolítica de privacidadTérminos y condiciones

Zasady i warunki

AVISO LEGAL

1. INTRODUCCIÓN

La contratación de los servicios a través del sitio web www.mrjeffapp.com propiedad de MR JEFF PERÚ SAC (en adelante el prestador) se regirá por las presentes condiciones generales de contratación. La aceptación del presente documento conlleva que el usuario, ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto; que es una persona con capacidad suficiente para contratar que asume todas las obligaciones establecidas en el presente documento.

Las presentes condiciones serán aplicables a las contrataciones realizadas a través del sitio web www.mrjeffapp.com, propiedad de MR JEFF PERÚ SAC. El prestador se reserva el derecho de modificar unilateralmente las presentes Condiciones Generales, sin que ello pueda afectar a los servicios o promociones que fueron prestados con anterioridad a la modificación. Es responsabilidad del usuario leer periódicamente las condiciones del presente sitio web. El proveedor de los servicios contratados por el usuario es MR JEFF PERÚ SAC, con domicilio social en la Av. Ricardo Palma 341. Miraflores. Lima. Perú RUC 20603234783.

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato tiene por objeto regular la relación contractual nacida entre el prestador y el usuario en el momento en que éste acepta, durante el proceso de contratación online. La relación contractual conlleva la entrega, a cambio de un precio determinado y públicamente expuesto a través del sitio web, de un producto o servicio concreto.

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Al acceder a los servicios ofrecidos por el prestador, el usuario creará una cuenta de usuario cuyos datos llegarán al buzón de correo electrónico con el cual se ha solicitado el servicio.  Para ello, el usuario deberá proporcionar de manera libre y voluntaria los datos personales que le serán requeridos. El usuario de este modo, se compromete a hacer uso diligente del usuario y contraseña generados, y no ponerlos a disposición de terceros, así como a comunicar al prestador la pérdida o robo de los mismos o del posible acceso por un tercero no autorizado, de tal forma que éste proceda al bloqueo inmediato. Se informa que de conformidad con lo exigido por el artículo 27 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el procedimiento de contratación seguirá los siguientes pasos:

Solicitud de servicio de recogida y entrega a domicilio directamente en la web y app ingresando dirección completa, inicio de sesión a través de Facebook, Gmail o correo electrónico, selección del servicio, subscripción, selección de la dirección, día y hora de recogida y entrega. Los Jeffs acudirán a su domicilio para la recogida de las prendas a la hora y fecha seleccionada. 

Al hacer el pedido, se indicará el tipo de servicio a prestar. En el caso de que Mr Jeff ponga alguna objeción importante respecto al estado o condiciones de la prenda que se entregue, Mr Jeff contactará con el cliente para autorizar el lavado de las mismas, el cual podrá también hacer constar las observaciones que crea oportunas.

El cliente paga por adelantado introduciendo sus datos bancarios con tarjeta bancaria o con Paypal en la web o app. Podrá hacer el pago con las tarjetas Visa o Mastercard. Para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codificarán los datos de su tarjeta. Al pagar el usuario estará confirmando que la tarjeta de crédito es suya. Las tarjetas de crédito están sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas. Si la entidad emisora no autorizase el pago, en ningún caso Mr Jeff será responsable de éste punto, no formalizándose la contratación del servicio a domicilio. También podrá hacer el pago en efectivo una vez las prendas sean recogidas en el domicilio.

En caso de limpiezas defectuosas, el cliente podrá solicitar una nueva limpieza por email enviando un correo electrónico a info@mrjeffapp.com. El plazo máximo para solicitar el relavado es de 48 horas laborables, contando desde el momento de la entrega de la prenda en el domicilio indicado.

La suscripción no tiene obligación de permanencia. El periodo máximo para tramitar la baja es de 3 días antes de la finalización del mes de suscripción (este tiene una duración de 4 semanas, 28 días), se puede solicitar

la baja a través de la app o nuestro correo info@mrjeffapp.com. Una baja no está confirmada hasta que el cliente recibe el correspondiente email de cancelación.

Si el cliente desea realizar una modificación de su día y hora de recogida o entrega puede hacerlo hasta 6 horas antes de la prestación del servicio. Las modificaciones con menos de 6 horas de antelación conllevarán un cargo extra así como las visitas en las que el receptor de la ropa se ausente. 

En todo caso, el equipo de Mr Jeff informará al usuario, una vez finalizado el procedimiento de contratación, vía correo electrónico respecto a todas las características, precio, fecha de contratación, hora de recogida y entrega y sus correspondientes localizaciones del servicio contratado. Un pedido no es definitivo hasta que es confirmado por Mr Jeff a través del correo electrónico habilitado.

4. ENTREGA DE PRENDAS

La entrega de las prendas se realizará en el domicilio de entrega designado. De tal forma, el prestador no asume responsabilidad alguna por cuando la entrega del producto o servicio no llegue a realizarse como consecuencia de que los datos facilitados por el usuario sean falsos, inexactos o incompletos o cuando la entrega no pueda efectuarse por causas ajenas a nuestro servicio de entregas, como lo es la ausencia del destinatario. Sin perjuicio de lo anterior, el prestador deberá adoptar las medidas exigidas a un comerciante diligente para que la entrega pueda efectuarse en el tiempo acordado, y de no ser así, lo antes posible, a satisfacción del remitente como del destinatario, por lo que no podrá imputarse responsabilidad alguna en contra del prestador.

5. PRECIOS

Los precios que se indican incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) u otros impuestos que pudieran ser aplicables y en todo caso se expresarán en la moneda Sol (S/.) . Asimismo, en los precios se incluyen los gastos de manipulación, envoltorio, seguro de envíos o cualesquiera otros servicios adicionales y anexos al servicio solicitado. Los precios aplicables serán los publicados en el sitio web y app, y aplicados de forma automática por el proceso de contratación en la última fase del mismo.

Todo pago realizado al prestador será notificado al cliente por correo electrónico, si el cliente desea tener su factura la podrá solicitar a facturacionperu@mrjeffapp.com con copia a info@mrjeffapp.com a nombre del usuario registrado. Para cualquier información sobre los servicios ofrecidos por Mr Jeff, el usuario contará con el correo electrónico info@mrjeffapp.com.

6. RECLAMACIONES, RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES

En todo caso, el plazo máximo para reclamaciones es de 48 horas contando desde el momento de la entrega de la prenda en el domicilio indicado y de la realización del servicio de limpieza en su caso.

Las reclamaciones de los usuarios basadas en la petición de una indemnización por el deterioro o pérdida de una prenda objeto del servicio de limpieza pueden ser resueltas a través del seguro contratado por Mr Jeff.

La tintorería será responsable ante el usuario en caso de pérdida, daño o deterioro irreparable de la prenda, imputable a una mala manipulación. Las comprobaciones se llevarán a cabo mediante un método interno fiable, de video vigilancia y etiquetado electrónico. En su caso, la cuantía de la reparación de una prenda, será igualmente abonada por Mr Jeff.

En estos casos la tintorería indemnizará al usuario el valor de la prenda según factura, descontando las siguientes cantidades como valores máximos de desgaste, referidos a la fecha de la factura.

Menos de un año → 20% del valor de factura

De un año y un día a dos años → 40% del valor de factura

De dos años y un día a tres años → 70% del valor de factura

Más de tres años y hasta cinco → 75% del valor de factura

Una vez iniciado el proceso de indemnización, el cliente dispone de 10 días laborables para hacer llegar a Mr Jeff toda aquella documentación que crea oportuna y que facilite el proceso de tasación de sus prendas, con el fin de poder ofrecer en concepto de indemnización un importe lo más ajustado posible al valor actual de la prenda.

En defecto de factura, la indemnización será igual al importe de la valoración pactada entre Mr Jeff y el cliente. La prenda indemnizada quedará a disposición de Mr Jeff.

Igualmente, las prendas de diseño o de alta costura serán sometidas a valoración pericial. La cuantía correrá a cargo de la tintorería, en caso de que fuese imputable a una mala manipulación.

Una vez determinada la cantidad a indemnizar, se remitirá al cliente un documento de aceptación. El cliente dispondrá de 15 días para aceptar o rechazar este importe y que, de este modo, Mr Jeff pueda proceder a realizar el pago.

7. USO DE LA PÁGINA WEB

El usuario se compromete a no realizar ningún uso indebido de la presente página web, como es la introducción intencionada de virus, troyanos, gusanos o cualesquiera programas o software dañino y perjudicial para el sistema de Mr Jeff, así como intentos de accesos no autorizados al servidor, equipos, dispositivos y bases de datos de Mr Jeff. El incumplimiento de esta estipulación podrá llevar aparejada la declaración de infracciones penales tipificadas por la legislación vigente en la materia.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos proporcionados por el cliente son protegidos de acuerdo a nuestro aviso de privacidad.

9. ENVÍO DE PROMOCIONES Y OFERTAS

Durante el proceso de registro, aceptas recibir correos electrónicos promocionales del sitio www.mrjeffapp.com. No obstante, posteriormente, puedes optar por no recibir tales correos promocionales haciendo clic en el enlace en la parte inferior de cualquier correo electrónico promocional.

Asimismo, durante el proceso de registro nos autorizas expresamente a realizarte llamadas telefónicas y enviarte mensajes de texto con fines mercadológicos, no obstante, en todo tiempo tienes la facultad de revocar este consentimiento enviándonos un correo a info@mrjeffapp.com donde nos manifiestes de forma expresa tu deseo de no seguir recibiendo llamadas telefónicas ni envió de mensajes de texto por parte de nuestro equipo de mercadotecnia.

Lo anterior de conformidad con la Ley federal de Protección al Consumidor, así como del Acuerdo por el que se establecen las reglas de operación y funcionamiento del Registro Público de Consumidores.

10. LAS COMUNICACIONES DEL USUARIO

Cualquier comunicación que envíes al sitio web www.mrjeffapp.com, incluyéndose de forma enunciativa más no limitativa, preguntas, críticas, comentarios, sugerencias se convertirá en nuestra única y exclusiva propiedad y no serán devueltos, salvo que medie orden judicial, asimismo cuando remites comentarios o críticas al sitio, también nos concedes el derecho a utilizar el nombre que envíes, en el marco de dicha revisión, comentario, o cualquier otro contenido, por último, cabe mencionar que, no debes de usar una dirección de correo electrónico falsa, es decir, pretender ser alguien que no eres.

Asimismo serán de nuestra propiedad y no serán devueltos salvo que medie orden judicial, los datos que los suscriptores envíen al sitio web www.mrjeffapp.com, para registrar diversas cuentas con la finalidad de verse beneficiados con las promociones de nuevos suscriptores, dichas cuentas serán anuladas y dadas de baja inmediatamente, cualquier beneficio o promoción que se haya intentado redimir será cancelado y el suscriptor que haya intentado obtener el beneficio, se le podrá revocar la licencia que se le otorgó al momento de la suscripción, procediendo a cancelar cualquier pedido de productos que hubiera realizado, sin ningún tipo de responsabilidad de nuestra parte.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Lima renunciado expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación en Perú en aquello que no esté expresamente establecido. El prestador y el usuario, acuerdan someter cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de éstas Condiciones, a los Juzgados y Tribunales competentes. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de Perú, el prestador y el usuario, renuncian expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales competentes.

PRENSA

@2018 Jeff

PREGUNTAS FRECUENTESCONTACTOTRABAJA CON NOSOTROSTérminos y CondicionesPolítica de privacidad